Estatuts

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ D’EDITORS EN LLENGUA CATALANA

 

TITOL I – DE L’ASSOCIACIÓ I ELS SEUS ESTATUTS

CAPITOL I – CONSTITUCIÓ I FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ

Article 1r.:

Es constitueix l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, en règim d’autonomia i en el camp delimitat per la legislació vigent. Les seves finalitats, que en cap cas seran lucratives o especulatives, són la defensa, promoció i difusió de l’edició de llibres en llengua catalana, i la representació, gestió i defensa dels interessos comuns dels seus membres en ordre a la consecució dels objectius assenyalats, d’acord amb les normes d’aquests Estatuts.

Entre les finalitats de l’Associació a més a més de les esmentades en el paràgraf anterior, les pròpiament laborals que les identifiquen; són mitjans típics d’acció, entre d’altres, la negociació col·lectiva laboral, el plantejament de conflictes col·lectius de treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes de les administracions públiques.

Article 2n.:
L’Associació té autonomia plena per a l’administració dels seus bens i els seus cabals i podrà realitzar totes les activitats i operacions, comercials o no, així com tota mena de serveis i activitats que interessin la majoria dels seus membres.

Article 3r.:
L’Associació podrà, per a la millor consecució dels seus objectius, adherir-se, federar-se o confederar-se en qualsevol altre Gremi, Associació, Federació o Confederació, previ acord de l’Assemblea General.

Article 4t.:
El domicili de l’Associació queda establert a Barcelona, al carrer de València número 279, 1a. planta.

La duració de l’Associació serà indefinida.

L’àmbit i l’extensió d’aquesta Associació comprèn la totalitat de l’estat espanyol.

La llengua oficial de l’Associació serà la catalana.

 

CAPITOL II – DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, LLURS DRETS I LLURS OBLIGACIONS

Article 5è.:

 1. Podran formar part de l’Associació com a membres de ple dret els editors, persones físiques o jurídiques empresàries amb treballadors al seu càrrec, que:
 • Com a mínim el 30% del seu catàleg sigui en llengua catalana.
 • Des de fa deu anys o des de l’inici de la seva activitat hagin publicat llibres en llengua catalana, i en els últims tres anys hagin editat com a mínim divuit obres en conjunt.
 • No essent compresos en els paràgrafs anteriors editin en llengua catalana i anualment com a mínim el 30% del preu tapa o del nombre d’obres publicades en aquest període.
 1. Podran formar part de l’Associació com a membres adherits els editors que, no estant compresos en l’apartat anterior, hagin publicat més d’una obra en llengua catalana.

Article 6è.:
Els drets que corresponen als membres de ple dret de l’Associació són els següents:

 1. Assistir a les reunions de l’Assemblea General, amb dret de veu i vot.
 2. Elegir i ésser elegit per als llocs de representació i exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que li sigui conferida en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i en les gestions econòmiques administratives de l’Associació, així com en els serveis, obres i institucions socials que en depenguin, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associació.
 6. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació, tenint accés als llibres de comptabilitat.
 7. Fer ús dels serveis comuns que estableixi l’Associació.
 8. Exercitar les accions i els recursos pertinents per defensar llurs drets en l’àmbit de l’Associació i instar la perquè interposi les accions i els recursos que calguin per defensar els interessos professionals comuns.

Article 7è.:
Els drets que corresponen als membres adherits de l’Associació són els següents:

 1. Assistir a les reunions de l’Assemblea General, amb dret de veu i amb vot de caràcter consultiu.
 2. Els mateixos drets que els dels membres de ple dret assenyalats a l’article 6è. en els apartats 3r. i del 6è fins al 8è.

Article 8è.:
L’Associació podrà prestar als seus membres els serveis d’interès comú que s’expressen:

 • Informació i assistència tècnica, comercial, econòmica i jurídica, referida a l’edició en llengua catalana.
 • Propaganda i promoció.
 • Estudis de mercats.
 • Desenvolupament i programes d’investigació.
 • Assistència a congressos, fires i exposicions.
 • Creació de serveis que realitzin activitats col.lectives en interès dels seus membres, en ordre al compliment dels fins de l’Associació.
 • Gestió i tramitació col.lectiva de tota mena d’assumptes en interès dels membres de l’Associació en ordre al compliment dels seus fins.
 • Qualsevol altre servei que sigui considerat d’interès per a la majoria per a la consecució dels objectius de l’Associació.

Article 9è.:
Els deures dels membres de l’Associació són:

 • Cenyir llur actuació a les normes estatutàries.
 • Acomplir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per a dur a terme aquests acords.
 • Satisfer amb puntualitat les quotes que s’estableixin i afrontar les obligacions econòmiques de l’Associació originades per acords previs de l’Assemblea General.
 • Facilitar informació solvent i responsable sobre totes aquelles qüestions que no siguin de caràcter reservat, quan ho sol.liciti la Junta Directiva perquè consideri que són d’interès comú per a l’Associació.
 • Mantenir la col.laboració que calgui, en interès del bon funcionament de l’Associació, amb el plantejament de les qüestions, problemes o necessitats d’interès comú que puguin sorgir, de manera que l’Associació pugui prendre la seva representació en les gestions que calgui realitzar.

Article 10è.:
Els requeriments per a l’ingrés de nous membres de l’Associació seran:

 1. Acomplir els requisits que es fixen a l’article 5è., tant per a ser membres de ple dret com per a ser membre adherit.
 2. licitar l’adscripció a l’Associació per escrit.
 3. Pagar la quota d’ingrés que hi hagi establerta.

Article 11è.:
Les causes de baixa en l’Associació són:

 1. Necessàriament, la cessació de l’activitat editorial en llengua catalana o el fet de no exercir-la durant dos anys consecutius.
 2. No editar el mínim previst a l’article 5è., apartat 1, lletra c), durant cinc anys consecutius.
 3. Potestativament, per voluntat del propi interessat; aquest haurà de cursar la seva sol.licitud a la Junta Directiva, per escrit, i haver-se posat al corrent en el pagament de les quotes.
 4. L’incompliment de les obligacions estatutàries.
 5. Faltes contra l’ètica professional.

 

TITOL II – DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ

Article 12è.:
L’Associació és regida i administrada per l’Assemblea General, Junta Directiva i el President.

CAPITOL I – DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 13è.:

 1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació, els seus membres de ple dret i adherits en formen part per dret propi i irrenunciable, amb igualtat absoluta en els seus respectius drets determinats en els articles 6è. i 7è. respectivament dels presents Estatuts.
 2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General, legalment constituïda, decidiran, per majoria, els assumptes propis de competència de l’Assemblea.
 3. Tots els seus membres quedaran subjectes als acords de l’As semblea General, fins i tot els absents, els dissidents i els que, tot i estant-hi presents, s’hagin abstingut de votar.

Article 14è.:
L’Assemblea té les facultats següents:

 • La modificació dels Estatuts de l’Associació.
 • L’adopció d’acords relatius a la representació, gestió i defensa dels objectius de l’Associació definits a l’article 1r.
 • El control de l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.
 • L’aprovació dels pressupostos anuals de despeses i d’ingres sos, de la memòria anual d’activitats, així com el nomenament de dos censors de comptes.
 • La dissolució i la liquidació de l’Associació.
 • L’elecció dels membres de la Junta Directiva així com llur destitució i substitució.
 • Establir les línies generals d’actuació que permetin que l’Associació acompleixi les seves finalitats.
 • Fixar les quotes que els membres de l’Associació hauran de satisfer.
 • Aprovar l’ingrés i la baixa dels membres, d’acord amb el que estableixin aquests Estatuts.
 • Prendre les mesures que calguin per tal de prevenir la competència deslleial.

La relació de facultats indicades en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no suposa cap limitació a les atribucions àmplies de l’Assemblea General.

Article 15è.:

 1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària un cop l’any com a mínim, dins del primer semestre natural.
 2. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari tantes vegades com calgui, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol.liciti un nombre de membres de ple dret de l’Associació que representi, com a mínim, un vint per cent del total.

Article 16è.:

 1. La convocatòria de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es farà per escrit: les comunicacions s’adreçaran a tots els membres amb una anticipació de quinze dies, com a mínim. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com els assumptes que componguin l’ordre del dia.
 2. Si en una Assemblea General, tant ordinària com extraor dinària, sorgeix un tema no previst a l’ordre del dia proposat per qualsevol dels seus membres, si no hi ha unanimitat entre els assistents, caldrà que sigui sotmès a informe preceptiu de la Junta Directiva.
 3. Les reunions de l’Assemblea General seran presidides pel President de l’Associació. Si és absent serà substituït, successivament, pel Vice-President o pel vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a Secretari aquell que ho sigui de la Junta Directiva.
 4. El Secretari redactarà l’acta de cada reunió, amb un extrac te de les deliberacions, el text dels acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions.

En iniciar-se cada reunió de l’Assemblea General serà llegida l’acta de la sessió anterior, amb la finalitat que sigui aprovada o esmenada.

Article 17è.:

 1. L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament, sigui quin sigui el nombre d’assistents, excepte pel que disposa el paràgraf 4t. de l’article 18è.
 2. Les persones jurídiques que siguin membres de l’Associació participaran en les reunions a través de llurs representants legals o persones autoritzades a aquest efecte. Les empreses individuals ho faran a través de llurs titulars o delegats. Unes i altres podran delegar llur representació en altres membres de l’Associació per mitjà d’un escrit adreçat al President de l’Associació.
 3. Cap dels assistents a l’Assemblea General no podrà exercir la representació de més de tres empreses, inclosa la pròpia.

Article 18è.:

 1. A les reunions de l’Assemblea General correspon un vot a cada un dels membres de ple dret de l’Associació.
 2. Els membres adherits emetran cada un d’ells un vot consultiu sobre les qüestions que es proposin.
 3. Els acords seran presos per majoria dels vots dels membres de ple dret de l’Associació presents.
 4. Per a adoptar acords sobre la separació de membres per les causes que preveu el paràgraf 4t. de l’article 11è., sobre la modificació dels Estatuts o sobre la dissolució de l’Associació, caldrà que hi hagi com a quòrum decisori un nombre de vots equivalent a dues terceres parts dels assistents, sempre que a aquesta reunió hi hagi presents més de la meitat dels membres de l’Associació, en primera convocatòria. A la segona convocatòria, n’hi haurà prou amb el vot de les dues terceres parts dels assistents, sigui quin sigui el nombre d’aquests.

La segona convocatòria caldrà que se celebri el segon dia hàbil desprès del de la primera convocatòria, al mateix lloc i a la mateixa hora.

CAPITOL II – DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 19è.:

 1. L’Associació serà regida, administrada i representada per la Junta Directiva formada per:
  1. El President de l’Associació,
  2. Els Vice-Presidents 1r., 2n. i 3r. i
  3. Vuit vocals,

elegits per sufragi lliure i secret.

 1. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació en Assemblea General pels membres de ple dret de l’Associació.
 2. Tots els membres de la Junta Directiva hauran d’ésser membres de l’Associació.
 3. Les candidatures hauran d’esser completes, amb candidats per tots els llocs que calgui cobrir.
 • Els electors hauran de votar candidatures completes, però podran, de tota manera, substituir la meitat dels vocals per candidats vocals d’altres candidatures.
 • El recompte de vots es farà per majoria simple, i resultarà elegida la candidatura que hagi obtingut més vots; seran aleshores proclamats el President, els Vice-Presidents 1r., 2n. i 3r., i la meitat dels vocals d’aquesta candidatura que hagin tret el major nombre de vots.
 • Pel que fa a l’altre meitat dels vocals seran proclamats com a elegits els que, no havent estat elegits d’acord amb el que s’indica al paràgraf anterior, hagin obtingut un major nombre de vots, independentment de la candidatura en què hagin figurat.
 • Si un d’aquests renunciés a la proclamació, seria substituït pel seu seguidor immediat en nombre de vots.
 1. L’exercici del càrrec serà gratuït menys el del Secretari, que podrà ésser remunerat. Això no obstant, els membres de la Junta Directiva podran recobrar l’import de les despeses que els causi l’exercici de llurs funcions, amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de l’Associació.
 1. La Junta Directiva podrà cooptar altres membres de l’Assemblea fins un nombre no superior a dos, els quals tindran els mateixos drets i obligacions que els membres nats de la Junta Directiva, a partir del moment en què siguin ratificats per la primera Assemblea General que se celebri des de la seva captació, que ratificarà o farà un nou nomenament.

 

Article 20è.:

 1. Els membres de la Junta Directiva exerciran llur càrrec durant un període de quatre anys. El President només podrà ésser reelegit de forma consecutiva una sola vegada.
 2. La cessació en els càrrecs abans de l’extinció del termini reglamentari s’esdevindrà:
 • Per dimissió voluntària, presentada per mitjà d’un escrit que en raoni els motius.
 • Per incapacitat professional, declarada de manera legal o judiciària.
 • Per haver cessat en l’empresa en la que exerceixi les seves activitats, excepte en cas que s’incorporés a un altra empresa membres que, per la seva banda, no estigui ja representada en la Junta. En aquest cas la continuació en el càrrec haurà d’ésser ratificada per l’Assemblea, d’acord amb el procediment que assenyala l’article 18è., paràgraf 3er. d’aquests Estatuts.
 • Per haver cessat en les activitats.
 • Per baixa de l’empresa com a membre de l’Associació.
 • Per revocació, per part de l’empresa, de la representació atorgada, comunicada al President de la Junta per mitjà d’una carta certificada. En aquest cas, l’empresa haurà de designar, alhora, la nova persona que l’ha de representar.
 • Per renovació mitjançant un acord pres en l’Assemblea General.
 • Per una sanció imposada per falta comesa en l’exercici del seu càrrec, per mitjà d’acord pres en conformitat amb el paràgraf 5è. de l’article 18è. d’aquests Estatuts.
 • Per qualsevol altra causa establerta o que pugui establir-se en les disposicions legals i que sigui d’aplica ció.
 1. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva seran cobertes en la primera Assemblea General que se celebri.
 1. Els càrrecs assignats per a formar part de la Junta Directiva ho són a títol personal i, per tant, cessen en el moment en que es produeixi la situació prevista en l’apartat f) anterior.

 

Article 21è.:

La Junta Directiva posseeix les facultats següents:

 1. Exercitar la representació de l’Associació i portar la direcció i l’administració de la manera més àmplia que reconegui la Llei, acomplint així les decisions preses per l’Assemblea General i d’acord amb les normes, les instruccions i les directius generals que aquesta Assemblea General estableixi.
 2. Prendre els acords que calguin en relació amb la compa reixença davant els organismes públics i per a l’exercici de tota mena d’accions legals i la interposició dels recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos professionals que li han estat confiats, de la manera més eficient i eficaç, així com els programes d’actuació.
 4. Proposar l’establiment de quotes a l’Assemblea General.
 5. Convocar les Assemblees Generals i vigilar que els acords presos s’acompleixin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
 8. Responsabilitzar-se de la contractació dels empleats de l’Associació.
 9. Inspeccionar la comptabilitat i vigilar perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 10. En els casos d’urgència extrema, prendre decisions sobre assumptes de la competència de l’Assemblea General: en aquest cas, serà convocada immediatament per tal d’informar-la de les actuacions realitzades, tot sol.licitant-ne la seva ratificació.
 11. Qualsevol altra facultat que no sigui atribuïda d’una manera específica a qualsevol altre dels òrgans de govern de l’Associació que resten o que aquests deleguin expressament en la Junta Directiva.
 12. Proposar i impulsar accions de promoció i difusió de l’edició de llibres en llengua catalana així com actes culturals que es relacionin amb ella.
 13. Estudiar, i aprovar o desestimar provisionalment, les sol.licituds d’alta o de baixa que es produeixin entre dues Assemblees.

Article 22è.:

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel President o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, però que, en tot cas, no podrà ser superior als dos mesos.
 2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el President o bé si ho sol.licita un terç dels que la componen.

Article 23è.:

 1. La Junta Directiva quedarà constituïda de manera vàlida, amb convocatòria prèvia, sigui quin sigui el nombre de persones que hi assisteixi.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin; emperò podran excusar llur assistència per causes justificades. En tot cas, caldrà l’assistència del President i del Secretari, o de les persones que els substitueixin. L’assistència a les reunions de la Junta no podrà ésser delegada.
 3. La Junta Directiva prendrà els seus acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 24è.:

 1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats, si compta per a fer-ho amb el vot favorable de dos terços dels seus membres, damunt una o diverses comissions executives i designar les persones que les hagin de formar, tant si són membres de la Junta com si no. Igualment, i pel mateix procediment, podran formar-se comissions delegades de caràcter local.
 2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris, tant si són membres de l’Associació com si no, per a exercir la missió que la Junta els confiï, amb les facultats que cregui oportú de conferir-los en cada cas.

Article 25è.:
Els acords de la Junta Directiva es faran constar en el llibre d’actes.

En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, hom llegirà l’acta de la sessió anterior, per tal que sigui aprovada o esmenada.

CAPITOL III – DEL PRESIDENT I VICE-PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ

Article 26è.:

 1. El President de l’Associació també serà President de la Junta Directiva.
 2. Són pròpies del President les funcions següents:
 • Les de direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • El nomenament dels vocals que han d’actuar com a Secretari i com a Tresorer de la Junta Directiva, de mutu acord amb la resta de membres de la Junta Directiva.
 • Presidència i direcció dels debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 • Vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • Convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Visar les actes i els certificats, confeccionats pel Secretari de l’Associació.
 • Les atribucions que resten pròpies del càrrec i les que li delegui l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 1. El President, amb el vot favorable de dos terços de la Junta Directiva, podrà delegar les seves funcions representatives a qualsevol membre de la Junta Directiva o bé a favor de persones que no hi estiguin vinculades, per tal d’acomplir les finalitats de l’Associació i els acords presos pels seus òrgans de govern.
 2. El President serà substituït en el cas d’absència o de malaltia pels Vice-Presidents o pel vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre correlatiu.

 

CAPITOL IV – DEL TRESORER, EL SECRETARI I EL SECRETARI GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ

Article 27è.:
El Tresorer tindrà per funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, amb la finalitat de sotmetre’ls a la Junta Directiva.

El Secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de les Assemblees Generals i la Junta Directiva, actuant com a Secretari d’aquestes reunions, redactar i autoritzar les certificacions que s’hagin de lliurar, dirigir i supervisar la Secretaria General de l’Associació així com portar el llibre registre de socis de l’Associació.

Article 28è.:

 1. La Junta Directiva designarà la persona que haurà d’actuar al front de la Secretaria General de l’Associació.
 2. La persona que exerceixi el càrrec de Secretari General no caldrà que sigui membre de l’Associació i, en aquest cas, assistirà a les reunions amb veu però sense vot.
 3. El càrrec de Secretari General podrà ésser retribuït amb càrrec al pressupost anual.

Article 29è.:
Al Secretari General de l’Associació li correspon, per delegació del President:

 • Dirigir l’oficina de l’Associació.
 • Ordenar i vigilar la confecció dels informes i els documents que calguin, així com tota la correspondència necessària per a la bona marxa de l’Associació.
 • Vigilar i ordenar la comptabilitat.
 • Convocar, amb el vist i plau del President, la Junta Direc tiva i l’Assemblea General quan ho disposi el President de l’Associació o la persona que el substitueixi.
 • Totes les activitats que li encomani la Junta Directiva per a la gestió administrativa de l’Associació.

 

TITOL III – DEL RÈGIM ECONÒMIC DE L’ASSOCIACIÓ

Article 30è.:
El patrimoni de l’Associació és format per:

 • Els bens i els drets que posseeixi en el moment inicial de constitució i els que adquireixi a partir d’aquest moment.
 • Les donacions, els llegats i qualsevol altre dret adquirit a títol lucratiu.
 • Els drets reals dels quals en sigui titular l’Associació, així com qualsevol altre de la classe que sigui i que derivi del domini que exerceixi, respectivament, sobre els seus bens patrimonials.

Article 31è.:

 1. Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames fixades de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
 2. L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques anuals i quotes extraordinàries.
 3. L’Associació podrà tenir altres ingressos derivats, ja sigui de donacions, percepcions o taxes que s’estalbeixin per la prestació de serveis, rendes del patrimoni propi o bé altres ingressos semblants.

Article 32è.:
L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

 

TITOL IV – INSPECCIONS I SANCIONS 

Article 33è.:
La inspecció del compliment o la interpretació d’aquests Estatuts correspon a l’Assemblea General, d’acord amb el quòrum que estableix el paràgraf 5è de l’article 18è.

Article 34è.:
La Junta Directiva vetllarà perquè s’acompleixin les normes que contenen aquests Estatuts, d’acord amb el dictamen de l’Assemblea General.

TITOL V – DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 35è.:
L’Associació podrà ésser dissolta si així ho acorda l’Assemblea General convocada expressament per a aquesta finalitat, amb caràcter extraordinari.

Article 36è.:

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes, tant pel que fa al destí que es doni als bens i els drets de l’Associació, com al finançament, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. La responsabilitat dels membres de l’Associació quedarà limitada al compliment de les obligacions que ells mateixos hagin contret.
 3. L’Assemblea General acordarà el destí que calgui donar al romanent net que resulti de la liquidació que, en qualsevol cas, haurà de ser una entitat de caràcter benèfic o cultural, sense afany de lucre.
 4. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d’aquest mateix article seran de la competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió als liquidadors especialment designats.
 5. L’Assemblea està facultada per elegir comissions especials, sempre i quan ho cregui necessari.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tinguis la millor experiència com a usuari. Si continues navegant donaràs el teu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, clica l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies